Turnus rehabilitacyjny - wymogi - szczepienia lub test

31pon.

Turnus rehabilitacyjny - wymogi - szczepienia lub test

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U. z 14 maja 2021 r. poz. 905) par. 1 ust. 8:

  1. Do odwołanie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.
  3. Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jest skierowanie wystawione:

          1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub

          2)  przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.